• Myyntiehdot

Takowa Oy (0114657-0), Yleiset myyntiehdot 2011

1. SOVELTAMINEN

Näitä myyntiehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen sähköteknistenkomponenttien ja laitteiden sekä muiden hyödykkeiden ja palveluiden kauppaan.
Lisäksi näitä ehtoja sovelletaan sähköisen kaupankäynnin osalta Takowa Oy:n (myöh. Myyjä) ja elinkeinoharjoittajien sekä Myyjän ja kuluttajien väliseen kauppaan Myyjän verkkokaupassa. Mahdollisissa suorissa välityskaupoissa sovelletaan valmistajan myyntiehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole muuta sopineet.

2. TARJOUS

Myyjän tarjous on voimassa 14 vuorokautta tarjouksen antamisesta, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksenantopäivänä, ellei tarjouksesta ole muuta kirjallisesti sovittu.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun
-sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai
-ostaja on kirjallisesti hyväksynyt sitovan tarjouksen (tilaus); tai
-myyjä on kirjallisesti vahvistanut muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus).

4. PIIRUSTUKSET JA SELOSTEET

Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot on annettu sitoumuksetta, ellei tarjouksessa niihin nimenomaan viitata.

5. TOIMITUSEHTO

Toimituksissa noudatetaan ehtoa NOL Helsinki, Takowa Oy FIN 01 ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

6. PAKKAUS

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa.

7. TOIMITUSAIKA

Ellei toimitusajasta ole muuta sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan.
Toimitusaika on luettava alkavaksi kun myyjä on vahvistanut tilauksen.
Toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi.
Myyjä on velvollinen heti tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Jos tavaran valmistaja tai se jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan, jonka johdosta myyjän toimitus viivästyy, ei myyjä ole korvausvelvollinen viivästyksestä aiheutuneen vahingon osalta

8. TAVARAN TOIMITUS, - LUOVUTUS JA -VASTAANOTTO.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.
Tavara katsotaan luovutetuksi, kun se on luovutettu rahdinkuljettajalle ostajalle toimittamista varten. Kun ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta, tavara katsotaan luovutetuksi, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle tavaran olevan toimitusvalmis. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.
Tavaran mukana toimitetaan lähete, joka sisältää toimituksen yksilöidyn sisällön. Ostajan on tavaraa hänelle luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetteen mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä erityisellä huolella suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.

9. YLIVOIMAINEN ESTE JA LIIKAVAIKEUS

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, että myyjä täyttää sopimuksen. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.
Milloin valmistaja tai se, jolta myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy tai jää täyttämättä, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Ostajalla ei ole oikeutta vaatia uutta toimitusta virheellisen tavaran tilalle, jos myyjän puolella on olemassa tässä kohdassa tarkoitettu este. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa tässä kohdassa tarkoitetun seikan johdosta käy mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastapuolelle.

10. HINTA

Tarjouksessa mainittu hinta on nettohinta tietylle yksikölle kyseisellä määrällä arvonlisäverottomana myyjän varastossa. Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

11. VALUUTTAEHTO

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jolloin suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.
Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahinta ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

12. MAKSU

Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Ellei maksuehdosta ole muuta sovittu, määräytyy maksuaika myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaisesti.

13. TAKUU

Tavaroille on voimassa niiden valmistajien mahdollisesti antama takuu. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, tai mikäli tuotteen hintaan sisältyy asennus, asennuksen päätyttyä.
Raaka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä sitoutuu myyjä siinä tapauksessa, että kyseinen tavara lähetetään myyjälle viipymättä tai viimeistään takuuajan päättyessä korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioittuneen tavaran tai toimittamalla veloituksetta ostajalle uuden virheettömän tavaran ja lähettämään sen ostajalle. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.
Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajina ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat tai muut luonnontapahtumat, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito taikka uudelleenrakentamiset, muutokset ja asennustyöt, jotka eivät ole myyjän (tai tämän valtuuttaman edustajan) suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole laillisesti toisin sovittu.
Takuuseen vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa.

14. REKLAMAATIOT

Tavaran määrää tai lajia koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 7 työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta uhalla, että ostaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Toimituksen viivästykseen tai virheeseen liittyvät vaatimukset on tehtävä ao. kohdissa määrättyyn päivään mennessä.

15. MYYJÄN VASTUU

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjältä korvausta mistään viallisen tavaran aiheuttamista henkilö- tai esine- tai varallisuusvahingosta mukaan luettuna myyjän toimituksen muille osille aiheuttamat vauriot.
Myyjän vastuu viivästyksestä ja tavaran virheestä rajoittuu kohdissa 7 (Toimitusaika) ja 13 (Takuu) määrättyihin seuraamuksiin. Myyjä ei missään tapauksissa ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillistä vahinkoa. Kaikki toimitukseen perustuvat vaatimukset on tehtävä kuitenkin viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa toimituspäivästä lukien.

16. VAHINGON RAJOITTAMINEN

Sopijapuoli, joka väittää toisen sopijapuolen rikkoneen sopimuksen, on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvän vahingon rajoittamiseksi sikäli, kun hän voi sen tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia taikka haittaa.

17. PALAUTUKSET


Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja tavaroita hyvitetään enintään 70 % ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaisesti hyväksynyt palautuksen. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ja hyvittää ainoastaan, mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja -kunnossa.

18. ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

19. RIITAISUUDET

Sopimuksista ja niihin liittyvistä määräyksistä aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti sopia osapuolten kesken. Mikäli sovintoon ei päästä, riita-asia ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Lisätty ostoskoriin